Filozofia w chrystologii

Zasadniczą racją przemawiającą za podjęciem tematu „Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu” jest dostrzeżenie potrzeby filozoficznego studium na temat Słowa w ujęciu Akwinaty, ponieważ większość dotychczasowych opracowań to prace o charakterze teologicznym. (Warto przypomnieć tutaj takie nazwiska jak: G. Emery, W. Dąbrowski, czy M. Paluch.) Nie ma całościowych opracowań odnoszących się do filozoficznej refleksji na temat
Verbum. (Mamy prace traktujące o naturze, osobie, mocy Wcielonego, ale nie jest to pogłębione studium, które by było wszechobejmujące i wyczerpujące temat). Co więcej, nie mamy żadnej pracy traktującej o filozoficznym podejściu do kwestii odnoszących się do Wcielonego Słowa.


To zrekonstruowanie i usystematyzowanie filozoficznej refleksji na temat Verbum Incarnatum oraz wydobycie z mocno
osadzonego w tekstach Tomasza filozoficznego rozumienia Słowa ukaże również Akwinatę jako tego myśliciela, którego myśl
ukształtowała teologię katolicką, co wpłynęło na współczesne rozumienie religii oraz rolę wiary w kulturze.