Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, którego działalność opiera się na naukowej oraz społecznej pracy ogółu członków.

Celem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego jest tworzenie warunków do rozwoju badań nad myślą Tomasza z Akwinu, dążenie do upowszechnienia tej myśli, jako istotnego nurtu w kulturze intelektualnej oraz kształtowanie zaangażowanych postaw swoich członków w imię humanizmu będącego wiernością istnieniu, prawdzie i dobru realnego człowieka.