Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, którego działalność opiera się na naukowej oraz społecznej pracy ogółu członków.

Celem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego jest tworzenie warunków do rozwoju badań nad myślą Tomasza z Akwinu, dążenie do upowszechnienia tej myśli, jako istotnego nurtu w kulturze intelektualnej oraz kształtowanie zaangażowanych postaw swoich członków w imię humanizmu będącego wiernością istnieniu, prawdzie i dobru realnego człowieka.

ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ PUBLIKACJI

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Godzina: środa, 2 czerwca 2021 19:00:00 

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d